در آستانه برگزاری مراسم روز قدس، مبارزین و آزادیخواهان دستگیرشده به زندان «کهریزک» خیابان فلسطین انتقال داده می شوند

بدنبال اعلام برگزاری مراسم روز قدس و تعیین شعارهایی با محتوی ضد رهبرخامنه ای، احمدی نژاد و بطور کلی ضد سیستم حکومتی موجود، سردمداران جناح کودتاگر رژیم بر شدت دستگیری و اعمال خشونت برعلیه مخالفین نظام افزوده اند.

بر طبق گزارشات رسیده اکثر افراد فعال دستگیرشده در روزهای اخیر به زندان کهریزک مرکزی (واقع در خیابان فلسطین) انتقال داده شده اند. از آنجا که سردمداران رژیم وجود چنین زندانی را کتمان می کنند، لذا هریک از زندانیانی را که سابق از این مرکزمخوف آزادکرده اند، ابتدا به زندان اوین ، شهربانی ویا زندان دادستانی انتقال داده ، سپس شخص را از آنجا آزاد نموده اند. یکی دیگراز شیوه هایی که تاکنون بکار گرفته اند بدین ترتیب است که زندانی را بصورت چشم بسته چند ساعت می چرخانند و دست آخر وی رادر یک منطقه اطراف شهر تهران رها می کنند.

درگرماگرم دایر کردن زندان کهریزک، اطلاعاتی پیرامون وجود زندان کهریزک دیگری در خیابان فلسطین انتشار یافت. از آنجا که ضرورت دارد همگان در جریان چنین مرکزهولناکی قرار گیرند لذا باردیگر اقدام به درج افشاگری پیرامون این سیاهچال قرون وسطائی می نمائیم:


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de