تا هنگامیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران سرنگون نشود ، ماشین کشتار این رژیم متوقف نخواهدشد

موج جدید اعدامها و کشتارهای مخوف باردیگردر سراسر ایران از سر گرفته شده است. احسان فتاحیان جوان مبارزی که در بیدادگاههای رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی ایران به ده سال زندان محکوم شده بود ، هفته گذشته در سنندج اعدام شد. دکتر رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه ای که محل خدمت وی در زندان کهریزک تعیین شده بود، به جرم راست گویی و شهادت برعلیه آدمکشان رژیم در مجلس شورای اسلامی هفته پیش بطور مشکوکی به قتل رسید. شیرکومعارفی، جوان مبارز سقزی در معرض خطراعدام قرار گرفته وهنوز عده زیادی از خانواده های مبارزین ماههای گذشته عزیزان خود را بازنیافته اند. بر طبق اظهارات خانواده هایی که هر روز برای پیدا کردن ردی از فرزندان و بستگان خود به مراکزسرکوب رژیم مراجعه می کنند، تعداد مفقودالاثرها به صدها تن رسیده و ایادی رژیم حاضر نیستند کوچکترین اطلاعاتی پیرامون سرنوشت آنان دراختیار خانواده ها قرار دهند.

برای پی بردن به عمق ددمنشی های رژیم جمهوری اسلامی ایران، افشاگریهای بخشی از حاکمیت که اکنون شنل اپوزیسیون به تن کرده است از هر سندو سخنی گویا تراست. گردانندگان «موج سبز» که خود از پایه گذاران دستگاه اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران واز پایه گذاران و مبتکران سرکوب و کشتار اپوزیسیون در دهه ۶۰ محسوب می شوند، اکنون در تضاد آشکار با جناح حاکم به بیان بخشی از حقایق پرداخته اند. این جناح از حاکمیت، بطورانحصارطلبانه تلاش دارد تمام مبارزات سراسری مردم ایران را به خود نسبت دهد وبا پاشیدن رنگ سبز به هر عکس و جنازه برجای مانده از توحش جناح حاکم ، باردیگر رهبری توده های مردم بپاخاسته رابرباید.

درهمین رابطه افشاگریهایی که پیرامون قتل زنده یاد دکتر رامین پوراندرجانی به عمل آمده است ، گویای این حقیقت است که: این مبارز جوان بخاطرایستادگی و مقاومت بر سر فاش کردن رازجنایتهای زندان کهریزک در راه آزادی جان باخته است. صرف نظر از الصاق رنگ و مهر سبز به عکسهای دکتر پوراندرجانی مبارز از سوی جریان سبز، افشاگریهاو پیگیریهای این جناح در مورد قتل دکتر پوراندرجانی، تبهکاریهای جناح خامنه ای - احمدی نژاد را بیش از پیش بر ملا می کند. علاقمندان می توانند مقالات زیر را مطالعه نمایند.

http://norooznews.info/news/15041.php

http://norooznews.info/news/15027.php

http://www.mowjcamp.com/article/id/65117

http://www.sarkhat.com/fa/group/zIcoKEYSDRrXRbgQrGPh4s2J3VLJFxA6

همچنین فیلم کوتاهی از سخنرانی زنده یاد دکتررامین پوراندرجانی منتشر شده است که لینک مربوطه از این قرار است.

http://www.youtube.com/watch?v=Fkb4eC0yLEg
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21