توضیح کوتاهی درباره همکاریهای اخیر سازمان اکثریت با رژیم جمهوری اسلامی ایران

سازمان اکثریت اکنون درچنان ورطه سقوط و فلاکتی گرفتار آمده است که شرمی ندارد تا ازیک مأموراطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران بنام اشتری لرکی برعلیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران استفاده کند.

برای آگاهی از ماهیت نویسنده اکثریت به نام هدایت اشتری لرکی و مشاهده اسناد انکار ناپذیری که سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ه درباره فعالیت های تبهکارانه وی منتشرکرده است به مقالات زیر مراجعه نمائید.

کار رسوائی سازمان اکثریت اکنون به جایی کشیده شده است که دوش بدوش سایت «صدای مردم» که متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است برعلیه نیروهای انقلابی و مبارز، از اشتری لرکی برای پاسخ به مخالفین سیاسی اش استفاده می کند.

اظهاراتی که در سایتهای ایران گلوبال ، اخبار روز و سایر سایتهای اکثریت توسط این خائنین به مردم ایران منتشر می شود، فقط عجز و زبونی آنان را گواهی می دهد. ما خوشحالیم که دیری نپائید وپس از انتشار مقالات پی درپی سازمان مبنی بر ماهیت ضدانقلابی اکثریت و افشای ادامه همکاری این جریان با رژیم جمهوری اسلامی ایران، اکنون ادعای ما ثابت شده است.

چرا‚،«سربازان گمنام امام زمان »رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده اند؟

خائنین اکثریتی مطمئن باشند با فحاشی به رفیق حسین زهری ماهیت ضدانقلابی خودرا نمی توانند عوض کنند. مشارکت در دستگیری و تیرباران نیروهای انقلابی را نمی توان با فحاشی به یک یا چندفرد انقلابی زدود.

برای آگاهی از ماهیت ضدانقلابی سازمان اکثریت به سلسله مقالاتی که تحت عنوان آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بودبه مقالات پیوست درهمین رابطه مراجعه نمائید.

جهت اطلاع نیروهای انقلابی و مبارز، به پیوست لیست اسنادی راکه اخیرا درمورد یکی از مأمورین ساواما بنام هدایت اشتری لرکی منتشرکردیم مجددا درج می نمائیم.

نوار گفتگوی اشتری لرکی و حبیبیان معاون ساواما ثابت می کند که وی چقدر مورد اطمینان سران رژیم و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این نوار به نشانی:

http://www.iranian-fedaii.de/sarbazan%20gomnam%20emam%20zaman.mov

دردسترس عموم قرار دارد.

سند شماره ۱ ثابت می کند که چگونه اشتری لرکی خطاب به رئیس حراست بانک سپه در باره سایر کارکنان رژیم درفرانسه جاسوسی می کرده و گزارشات خودرا مستقیم برای رئیس حراست در تهران می فرستاده است. این گزارش در تاریخ ۳۰ /۹۵/۰۸ خطاب به تاجیک ریاست اداره حراست بانک سپه نوشته شده و رسید فکس شده این گزارش ضمیمه است.

سند شماره ۲ نامه تاجیک به اشتری لرکی است.

سند شماره ۳ ثابت می کند که چگونه هنگامیکه وی از جانب جناح «اصلاح طلب» رژیم زیرسئوال قرارگرفت با هماهنگی اداره حراست توانست باردیگر با ادعای اینکه یک «بچه مسلمان» است در پست خود در فرانسه ابقا شود.

سند‭ ‬شماره۴ هماهنگی اشتری با حراست تهران بمنظور کنار زدن رئیس اداره بین الملل بانک را گواهی می دهد.

سند شماره ۵ ثابت می کند که چگونه هر وقت رژیم ایران در تنگنای مالی قرارداشته است اشتری لرکی با یک سری مدرک سازیهای قلابی وبدون پشتوانه وامهای یکصد میلیون دلاری و بیشتر برای رژیم ایران دریافت می کرده است.

سند شماره ۶ ثابت می کند که برای اخذ وام یکصد میلیون دلاری که قراربوده است برای تأمین نیاز های مالی مجتمع آلومینیوم المهدی بکار گرفته شود چه سر وسری با آصفی سفیر وقت رژیم در فرانسه داشته است. المهدی یکی از شرکتهای دولتی است که درگیر ساخت نیروگاههای اتمی رژیم می باشد.

سند‭ ‬شماره۷ ثابت می کند که آصفی و اشتری بعنوان دو مأمور بالای رژیم در فرانسه موفق شده اندبا سفته بازی در بانکهای سوئیس مبلغ یکصد میلیون دیگر برای رژیم دست و پا کنند.

سند شماره ۸ رابطه اشتری با جناح احمدی نژاد و پشتیبانی وی از فاطمه رجبی معروف به فاطمه کوماندو را برملامی کند. وی در دفاع از فاطمه کوماندو می گویداگر خانم رجبی بعنوان یک زن به این افشاگری میپردازد کسانی که ظاهرا فاقد این شجاعت هستنداگر مردانگی ندارند حد اقل مانع این شیردلان نشوند و...»

سند‭ ‬شماره۹نامه معشوقه اشتری به این «سرباز گمنام امام زمان» است.

سند شماره ۱۰ نزدیکی و پشتیبانی اشتری لرکی راثابت می کند که خظاب به احمدی نژاد می گوید «من در فرانسه هستم با جان ودل کلمات اندیشمندانه احمدی نژاد را حس میکنم.من یکی فدای صداقت وشهامت این مسلمان بشوم هدایت اشتری لرکی». این خزعبلات را اشتری در دفاع از سخنرانی احمدی نژاد در دفاع از فاطمه رجبی نوشته است . این سخنرانی وی بنام «فاطمه رجبی مردانگی کرده است» سروصدای زیادی بین نیروهای مخالف احمدی نژاد براه انداخت.

سند شماره ۱۱ ثابت می کند که چگونه این سرباز گمنام امام زمان، همانند شیادان و رمالان آیه بقره را که در قرآن با الم شروع می شود برای جلب نظر بیشتر علی ناظر در سایت دیدگاه به انگلس و لنین و مارکس ربط می دهد وعلی ناظر هم برای توجیه اعمال مجاهدین خلق ، پاسخ مضحک تر و بی ربط تری به اشتری می دهد ودرنهایت هردو درکنارهم خوشحال وخندان، به تمرین «دمکراسی و حقوق بشر » ادامه می دهند!!

سند شماره ۱۲ نشان می دهد که چگونه اشتری در دفاع از فاطمه رجبی و احمدی نژاد علیه هاشمی رفسنجانی موضع گیری می کند تاجائیکه در دفاع از فاطمه کوماندو می گوید«حدیث معصوم شامل زن مسلمان نمیشود چرا که زن مسلمان بی حیا نیست».

سند شماره۱۳ جزئیات تماسهای تلفنی اشتری با دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران درتهران و سرویس جاسوسی فرانسه درپاریس را ثابت می کند. این هماهنگی ها بمنظور ترور رفیق بهرام در مادرید صورت گرفته بود.

سند شماره ۱۴ ثابت می کند که بانک سپه شعبه پاریس به کارگردانی اشتری لرکی جواهرات مافیای بین المللی را که در آن هنگام از بوسنی به پاریس انتقال می یافت در زیر زمین بانک سپه نگهداری می کرده وبا صدور گواهی بنام (safe keeping) صدها میلیون دلار از بانکهای فرانسوی اعتبار می گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی ایران از این اعتبارات برای خرید تسلیحات فرانسوی استفاده می کرد.

علاقمندان می توانند برای دیدن اسنادبه ترتیب زیر آنهارا مشاهده و یا کپی آنرا بردارند.

برای دیدن اسناد مورد نظربصورت آکروبات روی شماره سند فشار دهید. یمقالات مختلف :

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی رئیس سابق بانک سپه درفرانسه با حبیبیان معاون ساواما و یکی از صاحبان شرکت هوایی خصوصی سفیران در تهران

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد

سایت «صدای مردم » متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است

چراخائنین سازمان اکثریت هرروز گستاخ ترمی شوند.

رهبران سازمان اکثریت بجای خودکشی با بی بی سی مصاحبه می کنند.

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت اول

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت دوم

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت سوم – فرخ نگهدار بسی رنج برده است در این سالها !

جلوه دیگری از دغلکاریهاوخیانتهای سازمان اکثریت

یادی از رفیق صفرخان -به مسعود بهنود که علیرضا نوری زاده و ناصر مستشار هم بخوانند

هراس رژیم جمهوری اسلامی ایران از قدرت گیری افراطیون سنی در پاکستان.

پس از جابجائی آراء مردم در انتخابات ، موج جدید دیکتاتوری و خشونت در سراسر ایران سایه افکنده است.

خیزش سراسری مردم وبحران هژمونی در هیئت حاکمه

ما هوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد

سرانجام پس از انتشار سندی پیرامون نقش علی ناظر و ارتباط وی با مأمور اطلاعاتی رژیم بنام اشتری لرکی، سایت پژواک ایران نیز نقاب از چهره گشود.گردانندگان پژواک ایران هماهنگ با سازمان مخفی(چریکهای مسلح فدائی) ساخته وپرداخته دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و سایت صدای مردم که ظاهرا مربوط به حزب توده ولی دراصل متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است، به صف مأمورینی پیوستند که فحاشی های بیمارگونه علیه رفیق بهرام - حسین زهری را «مبارزه» قلمداد می کنند!

به اعتقاد ما کسانی می توانند به تطهیر یک مأمور شناخته شده رژیم جمهوری اسلامی ایران دست بزنند و به دفاع از او برخیزند که:

منافع مردم را قربانی منافع فرقه ای خود کنند ، مثل سازمان مجاهدین خلق ایران.

جزو گردانندگان سایت پژواک ایران باشند که معلوم نیست بالاخره هوادار مجاهدین خلق هستند یا همکار جمهوری اسلامی، مانند تواب شناخته شده ای بنام ایرج مصداقی و یا علی ناظر.

درشرایط امروزکه میلیونها نفر از مردم ایران به میدان مبارزه آمده اند تا رژیم دیکتاتوری - مذهبی ایران را بزیر کشند، یک جریان سیاسی باید یا وابسته به سازمان مجاهدین خلق ، یا آنتن رژیم جمهوری اسلامی ایران ویا فاقد وجدان و شرافت انسانی باشد که به دفاع از یک عضو ساواما برخیزد.

ما بسیار خوشحالیم که عناصر و جریانات وابسته به سازمان مجاهدین خلق نیز همانند اسلاف خویش ماهیت ضدمردمی خودرا برملا می کنند. آنها ثابت کردند که هرکس کوچکترین حرف و یا انتقادی برعلیه آنها برزبان آرد یا «مأمور اطلاعات است یا «دشمن مقاومت» ! آیا کسی یک نفر را سراغ دارد که طی سی سال گذشته از سازمان مجاهدین خلق جدا شده باشد و داغ نفرت انگیز «جاسوس» و «اطلاعاتی» و …به پیشانی اشنچسبانده‭ ‬باشند؟ ادامه

سازمان اکثریت اکنون درچنان ورطه سقوط و فلاکتی گرفتار آمده است که شرمی ندارد تا ازیک مأموراطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران بنام اشتری لرکی برعلیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران استفاده کند.

برای آگاهی از ماهیت نویسنده اکثریت به نام هدایت اشتری لرکی و مشاهده اسناد انکار ناپذیری که درباره فعالیت های تبهکارانه وی توسط سازمان چریکهای فدایی خلق ایران منتشر شده است به سایت زیر مراجعه نمائید.

www.iranian-fedaii.de

.سازمان اکثریت تصورمی کند با همکاری و بکارگرفتن مأمورین اطلاعات علیه رفیق حسین زهری می تواند ازذهان مردم را درمورد خیانتهایش به مردم ایران منحرف سازد.

کار رسوائی سازمان اکثریت اکنون به جایی کشیده شده است که دوش بدوش سایت «صدای مردم» که متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است برعلیه نیروهای انقلابی و مبارز، از اشتری لرکی برای پاسخ به مخالفین سیاسی اش استفاده می کند.

اظهاراتی که در سایتهای ایران گلوبال ، اخبار روز و سایر سایتهای اکثریت توسط این خائنین به مردم ایران منتشر می شود، فقط عجز و زبونی آنان را گواهی می دهد. ما خوشحالیم که دیری نپائید وپس از انتشار مقالات پی درپی سازمان مبنی بر ماهیت ضدانقلابی اکثریت و افشای ادامه همکاری این جریان با رژیم جمهوری اسلامی ایران، اکنون ادعای ما ثابت شده است.

چرا‚ سربازان گمنام امام زمان » رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده اند؟

خائنین اکثریتی مطمئن باشند با فحاشی به رفیق حسین زهری ماهیت ضدانقلابی خودرا نمی توانند عوض کنند. مشارکت در دستگیری و تیرباران نیروهای انقلابی را نمی توان با فحاشی به یک یا چندفرد انقلابی زدود.

برای آگاهی از ماهیت ضدانقلابی سازمان اکثریت به سلسله مقالاتی که تحت عنوان آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود در وب سایت سازمان به نشانی زیر مراجعه کنید.

سازمان اکثریت فکرمی کند دشمن این سازمان فقط حسین زهری است، درحالیکه همه کسانی که سازمان اکثریت و عملکرد این جریان را می شاسند باور دارندکه سازمان اکثریت دشمن مردم است . فقط حسین زهری درسازمان چریکهای فدایی خلق ایران نیست که برعلیه خیانتهای سازمان اکثریت کمربسته ، همه نیروهای انقلابی و مبارز درمورد اکثریت باکمی تفاوت همان نظری را دارند که رفیق حسین زهری

سازمان اکثریت ، صدا ی مردم و سایر همپالگی های اطلاعاتی آنها مطمئن باشند با فحاشی های روزانه به حسین زهری و تکراز هزاران باره نام حسین زهری در وبلاگهایشان مشکلی از آنها حل نمی شود. تاهنگامیکه در پیشگاه خلق قهرمان ایران اعتراف نکنید که در چه خیانتها و جنایتهایی شرکت کرده اید هرگز شمارا آرام نخواهیم گذاشت. شما بیهوده موضوع را فقط به حسین زهری ربط داده اید. نگاهیبه نوشته ها و موضع گیریهای سایر نیروهای انقلابی و مبارز بیاندازید همه آنها یکپارچه انگشت بر خیانتها و مشارکت شمادر جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی ایران گذاشته اند.


www.iranian-fedaii.de