گزارش تظاهرات اول ماه مه در اسپانیابه مناسبت گرامیداشت یازده اردیبهشت روز جهانی کارگران ، راهپیمایی عظیمی که بیش از سیصد هزار نفر تخمین زده می شود در مادرید اسپانیابرگذار شد. این تظاهرات باشکوه به دعوت سندیکاهای کارگری نیروهای انقلابی اسپانیایی و آمریکای جنوبی و چند کشوردیگر برپا گردید.

تظاهرات از میدان ATOCHA شروع وبه میدان مرکزی (SOL) مادرید خاتمه یافت.

دراین تظاهرات هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن مشارکت فعال به پخش ترجمه اطلاعیه سازمان بمناسبت اول ماه مه مبادرت کردند و پس از تظاهرات پیرامون وضعیت کارگران ایران وفشارهایی که آنها تحمل می کنند به بحث با سایر نیروهای انقلابی پرداختند.

این راهپیمایی ازساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح شروع وتا ساعت ۱۳ ادامه داشت.

تظاهرکنندگان در راهپیمایی تقاضای اعتصاب سراسری بخاطر بحران سخت اقتصادی را نیز مطرح می کردند. لازم به تذکر است در اسپانیا قریب چهارمیلیون بیکار وجود دارد و وضعیت اقتصادی به حدی خراب است که خیلی از مهاجرین آمریکای لاتین ازخانواده های خود در کشورشان برای امرار معاش پول دریافت می کنند.

انجمن هوادران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - اسپانیا