تظاهرات دربرابر سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا

بخاطر همبستگی با مبارزات مردم ایران

به دعوت انجمن هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دراسپانیا و جمعی از ایرانیان مقیم این کشور، امروز سه شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۰۹ ساعت ۷ بعد از ظهر جمعیتی بیش از ۲۰۰ نفر جلوسفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران درمادرید دست به تظاهرات زدند. پس از گذشت زمان کوتاهی تعداد زیادی از اسپانیائیها نیز به جمعیت پیوستند. بخاطر همبستگی اسپانیائیها و همیاری آنها در تظاهرات ، از آن پس شعارها به اسپانیائی و فارسی سر داده شد، بخشی ازشعارها به قرار زیربود:

مرگ بر دیکتاتور

مرگ برجمهوری اسلامی

خامنه ای حیا کن مملکتا رها کن

احمدی نژاد مرگ به نیرنگ تو

خامنه ای مرگ به نیرنگ تو ، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو

سفارتی حیا کن ، مزدوری را رها کن

سیدعلی پینوشه ایران شیلی نمی شه

یاردبستانی خوانده شد

توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد

خس وخاشاک توئی ، دشمن این خاک توئی

ایتالیا

در شهر ونیز ایتالیا عده ای از ایرانیان با پوشیدن لباسهای یک رنگ که همه آنها عکسی از جنایات اخیرجمهوری اسلامی بر روی لباسهایشان دیده می شددر مقابل شهرداری این شهر گرد آمدند. پس از سردادن شعار و افشاء ماهیت جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی ایران ، پنج تن از آنها با شهردارونیز دیدارکردند.

شهردار قول داد که فریاد آزادیخواهانه ایرانیان را به گوش مقامات مسئول ایتالیا ازجمله وزیر کشور برساند.تظاهرکنندگان برای پی بردن مردم این شهر به اهداف گردهمایی به توضیح پیرامون اتفاقات اخیر در ایران پرداختند.مردم ونیز با ابراز همبستگی با تظاهر کنندگان، خشم و نفرت خودرا از رژیم جمهوری اسلامی ایران بیان می داشتند