مرگ بر خامنه ای

تظاهرات ضددیکتاتوری مردم ایران اکنون اوج تازه ای بخود گرفته است. تظاهرات و راهپیمائی محدود به پایتخت نیست و اکنون اکثر شهرهای ایران ، از سنندج و کرمانشاه تا زاهدان و مشهد و شیراز و اصفهان ، همچنین از رشت و آمل وبابل تا تبریز و اهر و مراغه و دریک کلام همه شهرهای ایران بپا خاسته اند. تهدیدهای خامنه ای کارساز نشد و مردم بیش از پیش شبها بالای بامهامی آیند تا شعارهای مرگ بر دیکتاتور ، مرگ بر خامنه ای و... سر دهند.

علی رغم محدودیتهای رسانه ای و جلوگیری از فعالیت خبرنگاران خارجی برای پوشش خبری ، بزندان افکندن روزنامه نگاران و خبرنگاران جناح مخالف رژیم ، مردم از طریق موبایل و اینترنت ، FaceBook ، تلفن وسایر شیوه ها خبرهارا بدست خبرنگاران در خارج می رسانند.

باوجود سانسورمطلق صدا وسیما، اما اخبار خیزش مردم در تهران و سایر شهرستانها از طریق رادیو و تلوزیونهای خارجی روزانه بگوش مردم می رسد. حس همبستگی و وحدت دربرابر دیکتاتورمیان مردم بسیار قوی است. شکاف بین نیروهای انتظامی بیشتر شده است. دیروز بعد از ظهر هنگامیکه بسیج ونیروی انتظامی در منطقه ونک به مردم حمله کردند، با مقاومت سرسختانه مردم روبروشدند، چند تن از بسیجی ها بدست مردم افتادند ولی به نظرمی رسید آنها آگاهانه در نرفته بودند. باوجودیکه درجریان درگیری هیچ زخمی بر نداشته بودندولی مردم با کمال مهربانی باآنها رفتار می کردند. هنگامیکه یکی از آنها بدست جمعی از جوانان افتاد ابتدا شروع کردند وی را کتک زدن ، اما چند نفر دیگر که به احتمال زیاد ازقصد تسلیم وی آگاه بودند ویا شاید هم نوعی هماهنگی با او داشتند که خودرا تسلیم مردم کند، اطرافش گرد آمدند و از جمعیت خواستند اجازه دهنداین بسیجی را از محل دورکنند. لازم به ذکر است در روزهای گذشته چندین بار این قبیل اتفاقات افتاده است که نشان از اختلافات عمیق بین نیروهای سرکوبگر رژیم دارد.

مردم مجروحین را به خانه های شخصی خود می برند و بطور خصوصی مداوامی کنند، چراکه نگرانندآنها بدست نیروهای رژیم اسیر شوند. تعداد کشته های امروز بیش از ده نفر است . فقط در یک موردهنگام حمله به مراکز نظامی پنج نفر شهید شده اند.

بحشی از شعارهای دیشب از این قرار بود:

برادر ارتشی چرا برادر کشی

محمود جنایت می کند رهبرحمایت می کند

خس وخاشاک توئی ، دشمن این خاک توئی

احمدی گوساله

گفته بودیم اگر تقلب بشه، شهر قیامت میشه

تااحمدی نژاد است هرروز همین بساط است

ایران شده فلسطین مردم چرا نشستین

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر دیکتاتور

می کشم می کشم آنکه برادرم کشت

و...