جهت اطلاع نیروهای انقلابی و مبارز، به پیوست لیست اسنادی راکه اخیرا درمورد یکی از مأمورین ساواما بنام هدایت اشتری لرکی منتشرکردیم مجددا درج می نمائیم.

نوار گفتگوی اشتری لرکی و حبیبیان معاون ساواما ثابت می کند که وی چقدر مورد اطمینان سران رژیم و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این نوار به نشانی:

http://www.iranian-fedaii.de/sarbazan%20gomnam%20emam%20zaman.mov

دردسترس عموم قرار دارد.

سند شماره ۱ ثابت می کند که چگونه اشتری لرکی خطاب به رئیس حراست بانک سپه در باره سایر کارکنان رژیم درفرانسه جاسوسی می کرده و گزارشات خودرا مستقیم برای رئیس حراست در تهران می فرستاده است. این گزارش در تاریخ ۳۰ /۹۵/۰۸ خطاب به تاجیک ریاست اداره حراست بانک سپه نوشته شده و رسید فکس شده این گزارش ضمیمه است.

سند شماره ۲ نامه تاجیک به اشتری لرکی است.

سند شماره ۳ ثابت می کند که چگونه هنگامیکه وی از جانب جناح «اصلاح طلب» رژیم زیرسئوال قرارگرفت با هماهنگی اداره حراست توانست باردیگر با ادعای اینکه یک «بچه مسلمان» است در پست خود در فرانسه ابقا شود.

سند‭ ‬شماره۴ هماهنگی اشتری با حراست تهران بمنظور کنار زدن رئیس اداره بین الملل بانک را گواهی می دهد.

سند شماره ۵ ثابت می کند که چگونه هر وقت رژیم ایران در تنگنای مالی قرارداشته است اشتری لرکی با یک سری مدرک سازیهای قلابی وبدون پشتوانه وامهای یکصد میلیون دلاری و بیشتر برای رژیم ایران دریافت می کرده است.

سند شماره ۶ ثابت می کند که برای اخذ وام یکصد میلیون دلاری که قراربوده است برای تأمین نیاز های مالی مجتمع آلومینیوم المهدی بکار گرفته شود چه سر وسری با آصفی سفیر وقت رژیم در فرانسه داشته است. المهدی یکی از شرکتهای دولتی است که درگیر ساخت نیروگاههای اتمی رژیم می باشد.

سند‭ ‬شماره۷ ثابت می کند که آصفی و اشتری بعنوان دو مأمور بالای رژیم در فرانسه موفق شده اندبا سفته بازی در بانکهای سوئیس مبلغ یکصد میلیون دیگر برای رژیم دست و پا کنند.

سند شماره ۸ رابطه اشتری با جناح احمدی نژاد و پشتیبانی وی از فاطمه رجبی معروف به فاطمه کوماندو را برملامی کند. وی در دفاع از فاطمه کوماندو می گویداگر خانم رجبی بعنوان یک زن به این افشاگری میپردازد کسانی که ظاهرا فاقد این شجاعت هستنداگر مردانگی ندارند حد اقل مانع این شیردلان نشوند و...»

سند‭ ‬شماره۹نامه معشوقه اشتری به این «سرباز گمنام امام زمان» است.

سند شماره ۱۰ نزدیکی و پشتیبانی اشتری لرکی راثابت می کند که خظاب به احمدی نژاد می گوید «من در فرانسه هستم با جان ودل کلمات اندیشمندانه احمدی نژاد را حس میکنم.من یکی فدای صداقت وشهامت این مسلمان بشوم هدایت اشتری لرکی». این خزعبلات را اشتری در دفاع از سخنرانی احمدی نژاد در دفاع از فاطمه رجبی نوشته است . این سخنرانی وی بنام «فاطمه رجبی مردانگی کرده است» سروصدای زیادی بین نیروهای مخالف احمدی نژاد براه انداخت.

سند شماره ۱۱ ثابت می کند که چگونه این سرباز گمنام امام زمان، همانند شیادان و رمالان آیه بقره را که در قرآن با الم شروع می شود برای جلب نظر بیشتر علی ناظر در سایت دیدگاه به انگلس و لنین و مارکس ربط می دهد وعلی ناظر هم برای توجیه اعمال مجاهدین خلق ، پاسخ مضحک تر و بی ربط تری به اشتری می دهد ودرنهایت هردو درکنارهم خوشحال وخندان، به تمرین «دمکراسی و حقوق بشر » ادامه می دهند!!

سند شماره ۱۲ نشان می دهد که چگونه اشتری در دفاع از فاطمه رجبی و احمدی نژاد علیه هاشمی رفسنجانی موضع گیری می کند تاجائیکه در دفاع از فاطمه کوماندو می گوید«حدیث معصوم شامل زن مسلمان نمیشود چرا که زن مسلمان بی حیا نیست».

سند شماره۱۳ جزئیات تماسهای تلفنی اشتری با دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران درتهران و سرویس جاسوسی فرانسه درپاریس را ثابت می کند. این هماهنگی ها بمنظور ترور رفیق بهرام در مادرید صورت گرفته بود.

سند شماره ۱۴ ثابت می کند که بانک سپه شعبه پاریس به کارگردانی اشتری لرکی جواهرات مافیای بین المللی را که در آن هنگام از بوسنی به پاریس انتقال می یافت در زیر زمین بانک سپه نگهداری می کرده وبا صدور گواهی بنام (safe keeping) صدها میلیون دلار از بانکهای فرانسوی اعتبار می گرفته است. رژیم جمهوری اسلامی ایران از این اعتبارات برای خرید تسلیحات فرانسوی استفاده می کرد.

علاقمندان می توانند برای دیدن اسنادبه ترتیب زیر آنهارا مشاهده و یا کپی آنرا بردارند.

جهت مشاهده اسناد بصورت تصویر از جدول زیر استفاده نمائید. ب

برای دیدن اسناد مورد نظربصورت آکروبات روی شماره سند فشار دهید. ی


مقالات دیگر:

سایت «صدای مردم » متعلق به «سربازان گمنام امام زمان» است

چراخائنین سازمان اکثریت هرروز گستاخ ترمی شوند.

رهبران سازمان اکثریت بجای خودکشی با بی بی سی مصاحبه می کنند.

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت اول

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت دوم

آنگاه که سازمان اکثریت «حسینی» شده بود- قسمت سوم – فرخ نگهدار بسی رنج برده است در این سالها !
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de